zielona energia

Czy zielona energia jest odpowiedzią na problemy współczesnego świata?

Postępujący wzrost gospodarczy wiąże się z coraz to większym zapotrzebowaniem energetycznym. Tymczasem ilość dostępnych zasobów paliw kopalnych jest ograniczona. Pogarszająca się jakość powietrza czy postępujące negatywne skutki zmian klimatycznych takich jak powodzie, czy gwałtowne burze zwiększają zainteresowanie zieloną energią. Rządy państw oraz organizacje międzynarodowe kładą coraz to większy nacisk na korzystanie z odnawialnych źródeł energii.

Trzy filary zielonej energii.

Do najbardziej powszechnych źródeł zielonej energii należą słońce, woda i wiatr. Energia wodna pozyskiwana jest z wód śródlądowych o odpowiednio silnym nurcie lub spadzie. Turbiny napędzane przez przepływającą wodę przekształcają energię mechaniczną w elektryczną. Elektrownie wodne dzielimy na te wykorzystujące naturalne pływy i zbiorniki z wodą spiętrzoną przez zaporę. Podobnie farmy wiatrowe wykorzystują turbiny, jednak ich źródłem zasilania jest wiatr. W tym przypadku ilość wytwarzanej energii zależna jest od warunków pogodowych. Najbardziej opłacalne są tam, gdzie występują strefy wietrzności o odpowiedniej mocy.

Energia słoneczna jest obecnie najpopularniejszym źródłem energii odnawialnej. Pod wpływem fotonów z promieniowania słonecznego, w ogniwach fotowoltaicznych przemieszczają się elektrony, powodując powstawanie napięcia elektrycznego. Instalacje fotowoltaiczne pobierając ciepło słoneczne, przekształcają je na prąd elektryczny, a kolektory słoneczne na energię grzewczą. Innymi, nieco mniej popularnymi, źródłami zielonej energii są biomasa, prądy i pływy morskie czy źródła geotermalne.

Czym różni się zielona energia z OZE?

Zielona energia to energia wytwarzana z odnawialnych źródeł. Ich długotrwała eksploatacja nie wpływa na ich zanikanie lub ich odnowienie odbywa się w krótkim czasie – w przeciwieństwie do w przeciwieństwie do nieodnawialnych źródeł energii jak węgiel, ropa naftowa czy gaz ziemny. O gwałtownym wzroście ceny paliw kopalnych przeczytasz w artykule: Niestabilna sytuacja na rynkach energii elektrycznej w Europie. Ponadto nie zwiększa emisji dwutlenku węgla ani nie uwalnia do atmosfery gazów cieplarnianych. Oba terminy używane są zamiennie, jednak jest między nimi podstawowa różnica. Każde odnawialne źródło energii jest energią zieloną, jednak nie każda energia zielona należy do OZE. Przykład? Energia jądrowa, mimo że przy jej wytwarzaniu nie dostają się do środowiska gazy cieplarniane, nie jest źródłem odnawialnym. Jej paliwo, uran, jest zasobem ograniczonym. Do tego niektóre elektrownie wodne, takie jak zapora Trzech Przełomów w Chinach, nie jest zaliczana do odnawialnych źródeł energii ze względu na swoje poważne konsekwencje dla środowiska.

Zielona energia energią przyszłości.

Od początku rewolucji przemysłowej do połowy XX wieku nie przywiązywano większej wagi do długofalowych skutków korzystania z paliw kopalnych. Postępująca świadomość ekologiczna sprawiła, że szukamy źródeł energii bez zgubnego wpływu na środowisko. Gdy dojedzie do tego wzrost cen związanych z wydobyciem, przetwarzaniem czy uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla w przypadku konwencjonalnych źródeł energii, sprawia to, że w przyszłości zielona energia może być znacznie tańsza od tej wykorzystywanej obecnie.

Ważna w transformacji energetycznej jest rola państwa, które poprzez regulacje prawne i stwarzanie warunków do inwestycji stymuluje proces przekształcania się rynku. Rząd może zachęcić obywateli do zielonej energii poprzez np. dopłaty do paneli słonecznych. W Europie duży wpływ na zmniejszenie udziału paliw kopalnych w rynku energetycznym mają dyrektywy unijne. Rozwój sektora OZE stał także niezbędny dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w związku z sytuacją geopolityczną na wschodzie Europy. Następuje stopniowa transformacja w kierunku OZE. Polska i inne kraje oparte do tej pory na nieodnawialnych źródłach energii stoją przed większym wyzwaniem niż liderzy w korzystaniu z zielonej energii, choćby takie jak kraje skandynawskie.